Regulamin

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć.

2. Opiekun lub rodzic nie może zostawać na zajęciach, gdyż jest to przyczyną dezorganizacji i przeszkadza innym uczestnikom w skupieniu się na zadaniach.

3. Podczas zajęć oraz najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i maksymalnie 10 minut po zakończeniu zajęć uczestnicy pozostają pod opieką instruktorów.

4. Dzieci powinny być odbierane z zajęć przez rodziców. Odebranie przez kogoś innego może nastąpić tylko za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica. Jeżeli dziecko ma wracać do domu samo, rodzic także ma obowiązek dostarczyć pisemną zgodę.

5. Dzieci podczas zajęć pracują samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach mając do dyspozycji laptop/ tablet oraz zestaw klocków.

6. Zgłoszenie dzieci oznacza akceptację programu i warunków zajęć.

7. Za zajęcia można rozliczać się miesiecznie do 10 tego każdego miesiąca  lub za cały rok zajęć z góry.

8. Nieobecność na 2 kolejnych zajęciach w miesiącu niezależnie od przyczyny nie stanowi podstawy do
zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach. 

9. W przypadku nieobecności uczestnika dłuższej niż 2 kolejne warsztaty, zgłoszonej Organizatorowi
telefonicznie lub pocztą elektroniczną na co najmniej 1 dzień wcześniej, niewykorzystana część opłaty
może zostać przekazana na poczet opłaty za kolejny miesiąc. Nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty
w innej formie. 

W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, Organizator w miarę możliwości zaproponuje inny
termin w celu odpracowania zajęć lub jeśli okaże się to niemożliwe proporcjonalnie obniży opłatę w
następnym miesiącu.

10. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania poleceń i próśb wychowawców. Uczestnicy zobowiązani są do szanowania siebie nawzajem.

11. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.

12. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub
uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób uczestniczących w
warsztatach otrzyma ostrzeżenie, a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W
szczególności niedozwolone jest:
a. palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie narkotyków
b. opuszczanie sali zajęć bez zgody osoby prowadzącej
c. wyrażanie się w sposób obrażający innych uczestników zaję

13. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.

14. ZiP Zabawa i Programowanie nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie. Wszelkie tablety, telefony i inne multimedia dzieci przynoszą na Państwa odpowiedzialność.

15. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników ZiP Zabawa i Programowanie zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy warsztatowej. Kwota za pakiet wykupionych i niewykorzystanych zajęć zostanie wtedy zwrócona.


© Zabawa i Programowanie. Wszelkie prawa zastrzeżone