Regulamin

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć.

2. Opiekun lub rodzic nie może zostawać na zajęciach, gdyż jest to przyczyną dezorganizacji i przeszkadza innym uczestnikom w skupieniu się na zadaniach.

3. Podczas zajęć oraz najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i maksymalnie 10 minut po zakończeniu zajęć uczestnicy pozostają pod opieką instruktorów.

4. Dzieci powinny być odbierane z zajęć przez rodziców. Odebranie przez kogoś innego może nastąpić tylko za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica. Jeżeli dziecko ma wracać do domu samo, rodzic także ma obowiązek dostarczyć pisemną zgodę.

5. Dzieci podczas zajęć pracują samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach mając do dyspozycji laptop/ tablet oraz zestaw klocków.

6. Zgłoszenie dzieci oznacza akceptację programu i warunków zajęć.

7. Za zajęcia można rozliczać się miesiecznie do 10 tego każdego miesiąca, semestralnie lub za cały rok zajęć z góry.

8. W przypadku nieobecności, najpóźniej na 3 godziny przed zajęciami prowadzący muszą zostać poinformowani o nieobecności, wówczas płatność za zajęcia nie przepada. Zgłoszenia można dokonać wysyłając sms.

9. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania poleceń i próśb wychowawców.

10. Uczestnicy zobowiązani są do szanowania siebie nawzajem.

11. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.

12. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest bezzwłocznie odebrać dziecko z zajęć w wypadku, gdy:

  • uczestnik zachowuje się nagannie,
  • stan zdrowia uczestnika nie pozwala mu kontynuować zajęć.

13. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.

14. ZiP Zabawa i Programowanie nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie. Wszelkie tablety, telefony i inne multimedia dzieci przynoszą na Państwa odpowiedzialność.

15. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników ZiP Zabawa i Programowanie zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy warsztatowej. Kwota za pakiet wykupionych i niewykorzystanych zajęć zostanie wtedy zwrócona.


© Zabawa i Programowanie. All rights reserved. Powered by Libermedia.